§ 1

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z portalu internetowego www.zdajdopolicji.pl

§ 2

Jeżeli w Regulaminie jest mowa o:

1. zdp.pl - należy przez to rozumieć portal internetowy www.zdajdopolicji.pl będący własnością FIDES sp. z o.o., ul. Stanisława Wyspiańskiego 4 lok. 82 - Tarnobrzeg, NIP 8672242506, REGON 366013298, KRS 0000650817

2. Użytkowniku – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która poprzez akceptację Regulaminu i przejście procedury rejestracyjnej uzyskuje dostęp do usług oferowanych przez zdp.pl w ramach Portalu zdajdopolicji.pl

3. Profilu Użytkownika – należy przez to rozumieć kartę, w której użytkownik umieszcza swoje dane oraz informacje o sobie. Profil Użytkownika powstaje po przejściu procedury rejestracyjnej.

§ 3

Rejestrując się w zdp.pl, Użytkownik wyraża zgodę na wszystkie warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Akceptacja Regulaminu jest warunkiem koniecznym do korzystania z usług i produktów oferowanych przez zdp.pl

§ 4

1. zdp.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia Profilu Użytkownika, którego działania zostaną uznane za szkodliwe.

2. Każdy Użytkownik ma prawo do edycji i usunięcia danych oraz informacji, które umieścił w swoim Profilu Użytkownika.

§ 5

1. Część produktów oraz usług oferowanych przez Serwis jest płatna. Płatności można dokonać poprzez system CashBill bezpieczne płatności. Dostęp do części usług zdp.pl jest bezpłatny, w szczególności nie są pobierane opłaty za dokonanie rejestracji.

2. Dostęp do testów jest płatny. Dostęp do płatnych usług zdp.pl przewidziany jest wyłącznie dla jednej osoby fizycznej.W przypadku rozpoznania przez Administratora, że z jednego konta na którym wykupiony jest dostęp korzysta więcej niż jedna osoba fizyczna, Administrator ma prawo usunąć konto bez zwrotu niewykorzystanej kwoty. Jeden Użytkownik może korzystać z wykupionego dostępu na wielu komputerach.

§ 6

Zdp.pl zastrzega sobie prawo dowolnej modyfikacji usług, narzędzi oraz sposobu działania www.zdajdopolicji.pl, w tym usunięcia wszelkich zgromadzonych w bazie danych, zaprzestania działalności, przeniesienia praw oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z zdp.pl. Użytkownikowi nie przysługują z tytułu wskazanych czynności żadne roszczenia względem zdp.pl

§ 7

Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) od zdp.pl i Partnerów na adres e-mail podany przy rejestracji w zdp.pl. Użytkownik w każdej chwili może cofnąć zgodę na otrzymywanie wiadomości na swój adres e-mail klikając w link zawarty w mailu z informacją handlową bądź wysyłając wiadomość na adres: kontakt@zdajdopolicji.pl

§ 8

Podawane przez Użytkownika dane są informacjami jawnymi, podawanymi do wiadomości publicznej w Profilu Użytkownika. W szczególności są one dostępne dla osób korzystających z sieci Internet oraz mogą być indeksowane przez wyszukiwarki.

§ 9

Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika zawartych w formularzu rejestracyjnym odbywa się za jego zgodą wyrażoną przy rejestracji w zdajdopolicji.pl. Zdp.pl przetwarza dane Użytkownika zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną(Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), a także Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

§ 10

Zdp.pl przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności dotyczących odpowiedniego zabezpieczenia danych. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych określa Polityka prywatności.

§ 11

Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie zdajdopolicji.pl. W przypadku stwierdzenia przez Administratorów, że Użytkownik dopuszcza się takich działań, nastąpi niezwłoczne usunięcie jego Profilu. Działanie Użytkownika polegające na próbie destabilizacji zdp.pl może być również uznane za przestępstwo w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego.

§ 12

Użytkownik jest zobowiązany w szczególności do:

1. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie zdajdopolicji.pl oraz od korzystania z usług zdp.pl w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników,

2. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prywatność innych Użytkowników, w szczególności zbierania, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, chyba że jest to dozwolone przez przepisy prawa i postanowienia niniejszego Regulaminu.

3. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań narażających zdp.pl na straty finansowe, w szczególności poprzez przekazywanie jednego zakupionego dostępu do testów innym Użytkownikom. W przypadku wykrycia takiego nadużycia Administrator ma prawo zablokować Użytkownikowi dostęp do testów i usunąć jego Profil.

4. przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób.

§ 13

Użytkownikowi zabrania się:

1. utrudniania innym Użytkownikom korzystania z zdp.pl, w tym przez ingerencję w poszczególne jego elementy w sposób, do którego elementy te nie są przystosowane,

2. podejmowania działań mających na celu odczytanie haseł dostępowych innych Użytkowników, w tym podejmowania prób odgadnięcia haseł,

3. umieszczania materiałów (tekstów, stron, grafik, nagrań audio i wideo itp.) zawierających treści sprzeczne z prawem, a w szczególności treści pornograficzne, treści o charakterze pornografii z udziałem dzieci oraz zwierząt lub z użyciem przemocy, materiałów propagujących piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania zabezpieczeń danych, wirusy oraz publikacji wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu, materiałów, treści nawołujących do nienawiści na tle etnicznym, rasowym, religijnym lub jakimkolwiek innym oraz propagujących faszyzm, nazizm oraz inne zbrodnicze ideologie.

§ 14

Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z zdp.pl zgodnie z jego przeznaczeniem, obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu.

§ 15

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w zdp.pl, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych, a także przekazaniem dostępu do testów innej osobie.

§ 16

Zdp.pl wyraźnie zastrzega, iż korzystanie z www.zdajdopolicji.pl udostępnianych przez niego usług odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika. Wszelkie umieszczone w nim informacje i materiały, a także dostarczane za pośrednictwem www.zdajdopolicji.pl produkty i usługi nie są objęte gwarancją co do ich wartości, przydatności, zupełności, kompletności czy użyteczności.

§ 17

Zakłócenia w funkcjonowaniu zdp.pl, problemy i uwagi związane ze świadczonymi usługami mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłoszenie tego pocztą elektroniczną na adres: kontakt@zdajdopolicji.pl. Reklamacja w sprawie niewykonania lub nienależytego wykonania usługi musi zawierać w szczególności określenie jej przedmiotu i odpowiednie uzasadnienie.

§ 18

Zgłoszenie reklamacyjne zostanie rozpatrzone przez zdp.pl w terminie nie przekraczającym 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacji. Zdp.pl zastrzega sobie jednak prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać ona będzie z nieznajomości niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa.

§ 18 a. Odstąpienie od umowy

1. Użytkownik ma prawo bez podawania przyczyny odstąpić od zawartej umowy w ciągu 14 dni liczonych od momentu zawarcia umowy. Do zachowania wskazanego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Użytkownik korzystający z prawa odstąpienia od umowy powinien złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. W tym celu Użytkownik może skorzystać z gotowego formularza (http://www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl/prawo-odstapienia-od- umowy/forma/) lub sporządzić je samodzielnie. Oświadczenie należy dostarczyć drogą pocztową na adres wskazany w § 2 Regulaminu lub drogą elektroniczną na adres: kontakt@zdajdopolicji.pl. W przypadku złożenia oświadczenia drogą elektroniczną Serwis potwierdzi odebranie wiadomości poprzez wysłanie do Użytkownika wiadomości e-mail.

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Użytkownika umowę uważa się za niezawartą. Nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia, Serwis zwróci Użytkownikowi zapłaconą kwotę w taki sam sposób, w jaki została ona uiszczona.

§ 18b. Spory i polubowne sposoby ich rozwiązywania.

1. Spory powstałe w wyniku zawartej umowy między Użytkownikiem i Serwisem podlegają rozpoznaniu przez sąd zgodnie z postanowieniami obowiązującego w Polsce prawa.

2. Użytkownik ma prawo zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (WIIH) w celu przeprowadzenia mediacji zmierzającej do polubownego zakończenia sporu wynikłego z zawartej umowy między Użytkownikiem a Serwisem.

3. Użytkownik może się zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy WIIH w celu rozstrzygnięcia sporu wynikłego z zawartej z Serwisem umowy.

4. Użytkownik może korzystać w sprawie rozstrzygnięcia sporu z bezpłatnej pomocy miejskich (powiatowych) rzeczników konsumentów lub organizacji społecznych, których zadaniem statutowym jest ochrona konsumentów (np. Federacja Konsumentów).

5. Informacje o polubownych sposobach rozstrzygnięcia sporów można uzyskać w siedzibach i na stronach internetowych właściwych miejskich (powiatowych) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie http://www.uokik.gov.pl

§ 19

Zdp.pl zastrzega sobie prawo do ingerencji w Profil Użytkownika w celu usunięcia zakłócenia lub problemu w funkcjonowaniu Profilu lub portalu www.zdajdopolicji.pl

§ 20

1.Płatności za usługi i produkty obsługiwane są za pośrednictwem systemu CashBill bezpieczne płatności (WWW.CASHBILL.PL).

2. Zdp.pl przekazuje pocztą elektroniczną CashBill reklamacje Klientów dotyczące usług świadczonych przez CashBill niezwłocznie po ich otrzymaniu.

3 .CashBill rozstrzyga o reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych od jej otrzymania.

§ 21

Serwis zdp.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

1. Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy (który odwiedzasz) zapisane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smart fonie), z którego korzystamy podczas przeglądania stron internetowych. Pliki cookies zawierają niezbędne informacje do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych (wykorzystywane są np. podczas logowania do konta pocztowego). Umożliwiają one również zapamiętanie naszych preferencji, personalizowanie stron internetowych w zakresie wyświetlanych treści i dopasowania reklam. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu zdajdopolicji.pl,

3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła; przechowywania towarów dodanych przez nas do koszyka zakupów prezentacji reklam w sposób uwzględniający nasze zainteresowania czy miejsce zamieszkania; tworzyć anonimowe statystyki odwiedzalności serwisów

4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Cookies „stałe” przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Ten rodzaj plików zezwala na przekazywanie informacji na serwer za każdym razem, gdy odwiedzana jest dana stronę.

5. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies: „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu; pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu; „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu; „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.; „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

7. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

§ 22

1. Użytkownik poniesie koszty świadczonych usług w wysokości, która odpowiada okresowi rzeczywiście świadczonej na jego rzecz usługi przez Serwis. Nadpłacona przez Użytkownika kwota podlega zwrotowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia usunięcia konta. Zwrot zostanie dokonany na rachunek bankowy lub na adres wskazany przez Użytkownika.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.05.2018 r.

facebook