Rozwiąż darmowy test

Poniżej dostępny jest jeden z przykładowych testów, który możesz rozwiązać zupełnie za darmo, a jego wyniki zobaczysz zaraz po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie zadane w nim pytania. Jeżeli będziesz zadowolony z funkcjonalności naszych testów, wykup jeden z dostępnych planów subskrypcji aby zyskać dostęp do do pełnej bazy zestawów pytań oraz móc śledzić historię rozwiązanych testów.

 • 1. Wybory Prezydenta RP zarządza:
  • sejm
  • Marszałek Sejmu
  • Sąd Najwyższy
  • Pierwszy Prezes Sądu najwyższego
 • 2. Sądami wojskowymi są:
  • wojskowe sądy okręgowe i wojskowe sądy garnizonowe
  • wojskowe sądy rejonowe i wojskowe sądy garnizonowe
  • wojskowe sądy okręgowe, wojskowe sądy garnizonowe, Wojskowa Izba Sądu Najwyższego
  • wojskowe sądy okręgowe oraz Wojskowa Izba Sądu Najwyższego
 • 3. Postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji wszczyna się
  • na żądanie strony lub z urzędu
  • wyłącznie na żądanie strony
  • wyłącznie z urzędu
  • na żądanie organu
 • 4. Kandydata na Marszałka Sejmu może zgłosić co najmniej
  • 5 posłów
  • 20 posłów
  • 15 posłów
  • 25 posłów
 • 5. Poseł może być członkiem:
  • nie więcej niż trzech komisji stałych
  • nie więcej niż dwóch komisji stałych
  • nie więcej niż jednej komisji stałej
  • może być członkiem tylko klubu poselskiego
 • 6. Prezes Rady Ministrów składa dymisję Rady Ministrów w razie:
  • Przekroczenia budżetu państwa
  • Wyrażenia Radzie Ministrów votum nieufności
  • Wyrażenia Radzie Ministrów votum zaufania
  • Wniosku Prezydenta w tej sprawie
 • 7. Organem samorządowym w gminie jest
  • Wójt
  • Przewodniczący Rady Gminy
  • Sekretarz Gminy
  • Skarbnik Gminy
 • 8. W razie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego lub porządku publicznego, jeżeli siły Policji okażą się niewystarczające, decyzję o użyciu funkcjonariuszy Straży Granicznej podejmuje:
  • Minister Spraw Wewnętrznych
  • Komendant Główny Policji
  • Prezes Rady Ministrów
  • Komendant Główny Straży Granicznej
 • 9. Organy niezespolonej administracji rządowej są to organy podporządkowane:
  • właściwemu ministrowi
  • ministrowi bez teki
  • Prezesowi Rady Ministrów
  • Radzie Ministrów
 • 10. W przypadkach nie cierpiących zwłoki przepisy porządkowe na terenie gminy wydaje wójt, w formie
  • rozporządzenia
  • decyzji
  • zarządzenia
  • postanowienia
 • 11. Sejm RP składa się
  • 460 posłów
  • 360 posłów
  • 400 posłów
  • 365 posłów
 • 12. Organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie powiatu jest:
  • Starosta
  • Komendant Powiatowy Policji
  • Komendant Powiatowy Pożarnej
  • Rada powiatu
 • 13. Centralnym organem administracji rządowej, właściwym w sprawach ochrony, bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego jest:
  • Premier
  • Rada Ministrów
  • Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
  • Komendant główny Policji
 • 14. Komendanta wojewódzkiego policji powołuje i odwołuje:
  • Premier
  • Minister właściwy ds. Wewnętrznych
  • marszałek województwa
  • poprzedni komendant wojewódzki policji
 • 15. Sądy powszechne dzielą się na:
  • rewiry
  • oddziały
  • sekcje
  • wydziały
 • 16. Ławników do sądów okręgowych wybierają:
  • rady gmin
  • rady powiatu
  • sejmik województwa
  • zarząd powiatu
 • 17. Stan klęski żywiołowej znosi się wydając:
  • rozporządzenie
  • zarządzenie
  • uchwałę
  • ustawę
 • 18. Poseł może przystąpić do wykonywania mandatu
  • po złożeniu ślubowania
  • po zaprzysiężeniu
  • z chwilą zebrania się Sejmu na pierwsze posiedzenie
  • z chwilą zaprzysiężenia
 • 19. Za wykroczenia sędzia odpowiada:
  • na zasadach ogólnych
  • nie odpowiada
  • odpowiada tylko dyscyplinarnie
  • nie odpowiada także dyscyplinarnie
 • 20. Stan wyjątkowy na terenie kraju wprowadzany jest poprzez
  • Prezydenta
  • Sejm
  • Radę Ministrów
  • policję

facebook